Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην υπηρεσία της Τρίτης ηλικίας: αναδόμηση και αναδιατύπωση της δυναμικής της. Της Θεοδώρας Βάθη

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διπλωματική εργασία για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ΒΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εργασία της Θεοδώρα Βάθη